Kasutustingimused

Tere tulemast lehele retseptiraamat.ee (edaspidi "Veebileht"). Palun lugege enne Veebilehe kasutamist hoolikalt käesolevaid Kasutustingimusi. Käesolevat Veebilehte vaadates või muul viisil kasutades, nõustute käesolevate Kasutustingimustega.

Me jätame endale õiguse igal ajal oma äranägemise järgi muuta käesolevaid Kasutustingimusi, kajastades muudatusi ainult käesoleval Veebilehel. Muudatustega tutvumiseks vaata Veebilehe Kasutustingimusi regulaarselt. Kui külastad Veebilehte edasi peale muudatuste avaldamist, tähendab see Sinupoolset nõustumist muudetud tingimustega.

Kõik küsimused või kommentaarid palume edastada Tagasiside lehe kaudu.

Autoriõigused

Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Wanaka OÜle (edaspidi "Haldaja"). Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Veebilehe jaoks loodud või tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele. Veebilehe sisu, milles on viidatud sisu algallikale, autoriõigused kuuluvad vastava algallika autoriõiguste omanikule. Veebilehe sisu võib kasutada vaid isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Kõigil muudel juhtudel, kaasa arvatud kopeerimisel, taasavaldamisel, alla laadimisel, postitamisel, edastamisel, avalikkusele kättesaadavaks tegemisel, on vajalik autoriõiguste omaniku kirjalik nõusolek.

Konfidentsiaalsus

Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega.

Tingimused

Käesolev Veebileht ja selle Sisu on kättesaadav "nagu on" põhimõttel. Haldaja ei kinnita ega taga, et materjalid sellel Veebilehel on täpsed, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased ja veatud. Haldaja ei kinnita ega garanteeri, et see veebikülg või selle server on vabad viirustest või muudest kahjulikest komponentidest. Te nõustute seda Veebilehte ja selle Sisu kasutama omal vastutusel.

Haldaja jätab endale õiguse muuta mistahes Sisu käesoleval Veebilehel suvalisel ajal ilma ette teatamata. Viide mis tahes tootele, teenusele, protsessile või muule teabele, ärinimele, kaubamärgile, tootjale, tarnijale või muu selline ei kujuta või vihja sponsorlust või soovitust Haldaja poolt.

Veebilehele linkimine

Kasutajal on lubatud luua linke Veebilehele või retseptile käesoleval Veebilehel tingimustel, et selline link ei kajasta Veebilehte, selle tooteid või teenuseid valelikul, eksitaval, halvustaval, või muul laimaval viisil. Keelatud on kasutada ükskõik millist retseptiraamat.ee kaubamärki, logo, või autoriõigustega kaitstud andmeid, sealhulgas pilte käesoleval Veebilehel, või disaini ilma Haldaja kirjaliku loata.

Lingid muudele kodulehtedele

Veebileht võib sisaldada linke kodulehtedele, mille omanik ega haldaja ei ole Wanaka OÜ. Sellised lingid on seal üksnes kasutajale teabe käepärasemaks tegemiseks. Wanaka OÜ ei kontrolli ega vastuta selliste kodulehtede, nende sisu, konfidentsiaalsuse põhimõtete ega turvalisuse eest.

Kaastööd

Kasutaja on kohustatud fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada andmeid, mis on eksitavad või ebatäpsed. Kasutaja poolt Veebilehele edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja kinnitab käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt Veebilehe kaudu avaldatavad andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged; ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi ja ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

Käesolevate Kasutustingimuste nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja materjalide sisu eest.

Sisestamine

Sisestades mistahes retsepti, fotot, pilti, tagasisidet või muud infot, sisu või materiali (edaspidi “Sisu”) Veebilehele, annate Haldajale aegumatu tasuta õiguse kasutada, muuta, avaldada, levitada edastatud materiali koos kõikide kehtivate või tulevaste autoriõigustega, ärisaladuse, kaubamärgi või muude intellektuaalomandi õigustega ilma igasuguse hüvitiseta sulle või mis tahes kolmandale osapoolele.

Sisestamisel Sisu te kinnitate ja garanteerite, et teil on kõik vajalikud õigused ja voli sisestada Sisu ja teie sisestatud Sisu ei riku mis tahes autoriõigust, ärisaladuse, kaubamärgi või muu intellektuaalomandi õigust mistahes kolmanda osapoole suhtes.

Sisestatud Sisu avaldamine või kasutamine on Haldaja ainupädevuses ja Haldajal ei ole mingit kohustust sisestatud Sisu avaldada või kasutada. Kui Teie sisestatud Sisu on avaldatud Veebilehel või muul viisil kasutatud Haldaja poolt, me võime avaldamisel või kasutamisel lisada Sisule Teie nime. Sisestades või pakkudes Sisu annate Haldajale õiguse kasutada Teie nime esitatud Sisu avaldamisel või kasutamisel. Veebilehel registreerimisel tuleb lisada täisnimi ja e-posti aadress, et saaksime võtta Teiega ühendust, kui meil on mingeid küsimusi Teie sisestatud Sisu kohta, kuid Teie esitatud Sisuga avaldatakse ainult Teie nimi. Teie e-posti aadressi ei avalikustata.

Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud tekste ja fotosid ning eemaldada sellised tekstid, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid Kasutustingimusi.

Haldajal on õigus tekste keeleliselt toimetada, säilitades nende üldise mõtte. Teha parandusi sellistesse tekstidesse, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, samuti on Haldajal õigus eemaldada fotod, mille Sisu ei ole kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega või kvaliteet ei vasta Haldaja poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele.

Kasutaja käitumine

Käesolevat Veebilehte võib kasutatada ainult mitteärilistel eesmärkidel. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes materjali eest, mida Te sisestate käesoleval Veebilehel. Te nõustute, et ei kasuta Veebilehte järgmistel eesmärkidel:

  1. Ebaseadusliku, kahjuliku, laimava, ülekohtuse, vulgaarse, pornograafilise, vääritu , alatu, ahistava, ähvardava, privaatsuse puutumatust või avalikku õigust rikkuva, kuritahtliku, viha või rassismi õhutava või muul viisil kahjuliku materjali üles laadimiseks, postitamiseks, meilimiseks, edastamiseks, levitamiseks;
  2. Mistahes materjali sisestamiseks, üleslaadimiseks, meilimiseks, edastamiseks või muul viisil avalikustamiseks, mis tooks kaasa või soodustaks kuriteo toimepanekut, rikuks mistahes isikute õigusi, või mis võiks muul viisil rikkuda mis tahes seadusi;
  3. Materjali sisestamiseks, üleslaadimiseks, meilimiseks, edastamiseks või muul viisil avalikustamiseks, mis võib rikkuda patendi, kaubamärgi, ärisaladuse, autoriõiguse või muud mistahes isiku intellektuaalset või varalist õigust;
  4. Esinedes teise isikuna või muul viisil moonutades oma sidemeid füüsilise või juriidilise isikuga;
  5. Ilma Haldaja kirjaliku loata ükskõik millise pealesunnitud või loata tutvustuse, reklaami või rahaliste vahendite, kaupade või teenuste pakkumiste, sealhulgas rämpsposti ja ahelkirjade levitamiseks, avaldamiseks või kättesaadavaks tegemiseks;
  6. Materjali sisestamiseks üles laadimiseks, postitamiseks, meilimiseks, edastamiseks või muul viisil kättesaadavaks tegemiseks, mis sisaldab tarkvara viirusi või muid arvuti koode, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, hävitada või piirata mistahes arvuti tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust.

Kasutaja kohustub hoidma saladuses Veebilehel registreerumisel sisestatud parooli ja salasõna. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks.

Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid Kasutustingimusi.

Eemaldamine ja avalikustamine

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi eemaldada või muuta mistahes Veebilehe Sisu, k.a. kasutajate poolt sisestatud Sisu, igal ajal ja mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, Sisu, mida me peame ebasobivaks või mis me arvame, et võib tekitada meile mingisugust kohustust.

Kohaldatav seadus

Veebilehe kasutajad alluvad Eesti seadusandlusele ning selle Veebilehe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

Võta meiega ühendust

Kui teil on mingeid küsimusi nende Kasutustingimuste, käesoleva Veebilehe tavade või oma toimingute suhtes käesoleval veebilehel, võtke meiega ühendust Tagasiside lehe kaudu..